09. December 2018
Od stycznia 2019 roku podatek od nieruchomości komercyjnych będzie liczony od sumy ich wartości początkowej, pomniejszonej o 10 mln zł. Od tej daty obniżenie podstawy opodatkowania o 10 mln zł będzie dotyczyć sumy wartości początkowych poszczególnych środków trwałych w postaci budynków. Pełna wersja artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/podatek-od-nieruchomosci-komercyjnych-nowe-zasady obliczania,340649.html?fbclid=IwAR3y1CWYDvrh2bGsSAf53rQMEcpyTLhkai38XwN2za2oLDgrYexfS6HtxA4...
25. November 2018
Przekształcanie umów terminowych w stałe to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony przez 33 miesiące. Zawarcie czwartej umowy lub kontynuowanie zatrudnienia po upływie 33 miesięcy oznacza, że podwładny z mocy prawa pracuje już na czas nieokreślony. Pełna wersji artykułu:...
15. November 2018
Ustawa wprowadzająca między innymi 9-proc. stawkę CIT dla małych firm podpisana. Pełna wersja artykułu: https://www.prawo.pl/…/oit-9-proc-dla-firm-ustawa-podpisana… Źródło: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
08. November 2018
Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów...
22. October 2018
Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 11.09.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.250,00zł, a minimalna stawkę godzinową w wysokości 14,70zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2019r.
15. October 2018
Przez małego podatnika rozumie się podatnika VAT: 1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, 2) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem...
10. October 2018
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 updof. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, tj. 1 października 2018 r.,...