Usługi


Obsługa księgowa

Obsługa kadrowo-płacowa


 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i     rozchodów, ewidencji, ryczałtu, karty podatkowej,
 • prowadzenie pozostałych ewidencji wymaganych przepisami prawa (tym ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych (w tym bilansu,rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej),
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno - podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo - rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi.
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, zleceń, o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracownika w pracy,
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych do US (PIT-11; PIT-40,PIT-4R, PIT-8AR),
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc przy realizacji zadań pokontrolnych.


Rejestracja podmiotów gospodarczych

Doradztwo i pomoc prawna


 

Rejestrujemy oraz pomagamy założyć następujące podmioty:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • oddziały krajowych spółek zagranicznych,
 • spółki komandytowe i jawne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółki cywilne,
 • jednoosobowe działalności gospodarcze.
 • przeprowadzanie przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie i wdrażanie strategii finansowych dla przedsiębiorstw oraz wyznaczanie krótko i długoterminowych celów strategicznych,
 • budowanie relacji z klientem zewnętrznym,
 • optymalizacja procesów i opracowywanie procedur, wprowadzanie norm i standardów pracy,
 • wdrażanie i doskonalenie zasad polityki rachunkowości, finansowej,
 • personalnej i kultury organizacyjnej,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych.