Limity na rok 2019 dla celów VAT

Przez małego podatnika rozumie się podatnika VAT:
1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
2) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

W 2019 r. małym podatnikiem będzie:

• podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2018 r. nie przekroczy 5.135.000 (obecny limit 5.176.000),

• podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, itp., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2018 r. nie przekroczy 193.000 (obecny limit 194.000).

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie VAT i rozliczać ten podatek:
1) według tzw. metody kasowej
2) kwartalnie

Ważne: Z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać podatnicy:

• zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja
lub

• którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (między innymi paliwa, niektóre wyroby stalowe - z pewnymi wyłączeniami), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000.